page_banner

Dicyandiamide เกรดอิเล็กทรอนิกส์

  • Electronic Grade Dicyandiamide 99.8%

    ไดไซแอนไดอะไมด์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ 99.8%

    ใช้หลัก: เป็นวัตถุดิบยา ยาฆ่าแมลงและสีย้อมระดับกลาง และอุตสาหกรรมบำบัดน้ำในทางการแพทย์ ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตยารักษาโรคเบาหวานและยาซัลฟานอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสกัดผลิตภัณฑ์เกลือกัวนิดีน ไธโอยูเรีย โคลงไนโตรเซลลูโลส ตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ของยาง สารเพิ่มความแข็งผิวเหล็ก สารยึดติดการพิมพ์และย้อมสี กาว ผงซักฟอกสังเคราะห์ ปุ๋ยผสม และสารตกตะกอนที่ทำให้สีตก เป็นต้น